Đây là trang mở lọc hàng hot show cho khách hàng xem sau khi bấm vào menu hàng hot