Đây là trang lọc các hàng khuyến mãi

Sau này nó có thể là một Category cho hàng khuyến mãi để nó lọc ra hay một fillter nào đó